Skip to content
类别:
Wiring and Protection_Dresspack

Murrplastik

FHS-RS-Set

产品特色

Murrplastik FHS套件组提供整线解决方案。它专为快速和免工具安装而设计, FHS的本体和魔鬼毡均采用双色射出的工艺制造,这确保了品质供应的安全和防滑固定以及好安装的便利性,使用具有纵向槽的改良导管,使其易于安装时将线材导入。

全套包括TM5,TM12和TM14的所有必要部件。

TM ROBOT 对应手臂型号
Murrplastik 叙述
Murrplastik 料号
TM5-700 & TM5-900
FHS-RS-SET TM5
83693506
TM12 & TM14
FHS-RS-SET TM12/TM14
83693507
No data was found

型号

硬件

软件

Mech Mind 用户手册 Mech Mind DOCS